Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Xem xét, giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa đất đối với một số trường hợp

  • 06/07/2022
  • s 11:06

 Ngày 5/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành hành văn bản số 4911/UBND-ĐC gửi các Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa đất. 

Một khu đất phân lô, tách thửa đất trên địa bàn huyện Lâm Hà

Văn bản hướng dẫn này được ban hành trong thời gian chờ sửa đối, bổ sung Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 40/2021).

Trước đó ngày 9 và 20/6/2022, UBND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 4/7; trong thời gian chờ sửa đối, bổ sung Quyết định số 40/2021, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau.

Trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản tại mục 3 văn bản này: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40/2021.

Trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) chưa phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị: Trường hợp hợp thửa đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 40/2021.

Trường hợp tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho (giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau theo quy định của pháp luật) mà mỗi người nhận tặng cho được nhận 1 thửa đất sau khi tách thửa: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40/2021 và quy định hiện hành có liên quan.

Các trường hợp không thuộc điểm a và b mục 2 Văn bản này: giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành việc rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40/2021 và yêu cầu tại mục 1 Văn bản này.

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND cấp huyện kịp thời gửi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Văn bản số 4911này sẽ thay thế Văn bản số 473/UBND-ĐC ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về việc tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh.

http://baolamdong.vn/