Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị Hội đồng Điều phối Vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất

  • 21/09/2023
  • s 09:39

(LĐ online) - Ngày 20/9/2023, tại Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất.

Tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên; một số sở, ban, ngành thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên…

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẳng định: Tây Nguyên là địa bàn địa chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, là “phên dậu phía Tây của Tổ quốc” là “nóc nhà của Đông Dương”, thuộc tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia, là nơi gần 6 triệu người thuộc tất cả 54/54 dân tộc anh em cả nước sinh sống.

Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả to lớn, rất quan trọng, như: GRDP bình quân đầu người năm 2022 gấp 11 lần so với năm 2002, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm và cao nhất so với các vùng…; song, quy mô kinh tế vùng Tây Nguyên còn những hạn chế, yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, như: GRDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài rất thấp, giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo còn cao; khoảng cách giàu - nghèo giữa các nhóm dân tộc chậm được thu hẹp.

Tình trạng di dân tự do vào Tây Nguyên ngày càng phức tạp; đất sản xuất, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết. Tỉ lệ che phủ rừng giảm mạnh và không đạt mục tiêu đề ra; rừng tự nhiên suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt, tình trạng khô hạn diễn biến thất thường. Nhiều di sản văn hoá dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Giáo dục, đào tạo chuyển biến chậm; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp. Công tác chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y tế cơ bản còn thấp so với mức trung bình cả nước. Liên kết nội vùng và liên vùng chưa chặt chẽ, còn hình thức. Mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng, liên vùng thiếu và yếu, nhất là hạ tầng chiến lược (giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số) chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Vì vậy, Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 827/QĐ-TTg thành lập ngày 11/7/2023, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng – an ninh; là tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng trình bày Báo cáo Đề cương báo cáo rà soát cơ chế đặc thù phát triển vùng Tây Nguyên; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên các tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Nguyên và một số bộ ngành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc, đều có tham luận về tiềm năng, lợi thế, nhu cầu và đề xuất nhằm phát triển các địa phương vùng Tây Nguyên nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng: Nên có cách tiếp cận mới theo tinh thần của các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Hội nghị hôm nay là sự khởi đầu, để bàn về cách tiếp cận mới, với không khí mới nhằm xây dựng và phát triển Tây Nguyên theo một lộ trình mới thực chất, có tính khả thi, có thể chậm – nhưng chắc và quyết tâm. 5 địa phương Tây Nguyên như 5 anh em trong một ngôi nhà chung, đoàn kết gắn bó, có hoàn cảnh khó khăn giống nhau, cách làm cũng ngang nhau, kiến nghị cũng ngang nhau… nên sẽ thành công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nói đến Tây Nguyên không chỉ nói đến sự phát triển kinh tế. Tây Nguyên nên phấn đấu cho sự bình yên để phát triển. Sự cố ở Đắk Lắk vừa qua, cho thấy vai trò đặc biệt của Tây Nguyên. Tây Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển. Trong đó, điều kiện tiếp cận đất đai lớn hơn các vùng miền khác. Tây Nguyên lại có khoáng sản, có bề dày văn hoá truyền thống… Thời gian qua, Tây Nguyên được quan tâm đầu tư khá nhiều, đặc biệt là về giao thông…

Hội đồng Vùng có tiếng nói chung, sẽ vang hơn tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, dù chỉ có 5 tỉnh, nhưng “nhỏ mà có võ”… Hội đồng Vùng sẽ cùng với các tỉnh Tây Nguyên xây dựng một cơ chế riêng, đặc thù, cụ thể… để có sự phát triển và có sự bình yên. Trung ương sẽ có cơ chế riêng cho Tây Nguyên… phần còn lại là các tỉnh vận dụng. Hội đồng Vùng cũng sẽ xử lý vướng mắc nếu có, vì lợi ích của các địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu 3 nhiệm vụ cụ thể trước mắt, là: Kết nối giao thông Tây Nguyên trong nội vùng, với vùng phụ cận và ngoại vùng đến miền Trung và miền Nam; phối hợp xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và thế giới cùng nhau, cũng như khả năng đáp ứng thu hút được đầu tư; cố gắng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi vượt qua ranh giới địa phương... Ngoài ra, nếu có những việc mà Trung ương chưa thể đáp ứng được thì các tỉnh cố gắng chia sẻ, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau… Hành lang pháp lý có đủ rồi, chúng ta cố gắng nghiên cứu và vận dụng hợp lý. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, các tỉnh Tây Nguyên chú ý các chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch vùng và những vấn đề liên quan, như: rừng, tăng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng, chứng chỉ cacbon…

LÊ HOA