Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Trung tâm

  • 03/03/2022
  • s 16:03

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; số 2097/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều động viên chức lãnh đạo, quản lý.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Trung tâm) thống nhất phân công công tác trong Ban Giám đốc như sau:

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm

Ban Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Giám đốc và Phó Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 về việc thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; số 2097/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 06/QĐ-TTXT ngày 21/01/2021 của Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm thuộc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm và phân công Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong các lĩnh vực công tác của Trung tâm.

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh và các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công hoặc uỷ quyền.

Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và chủ động giải quyết công việc; đồng thời kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc để thống nhất xử lý công việc thuộc trách nhiệm được phân công.

Ngoài các lĩnh vực được phân công, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Giám đốc thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt thì Giám đốc trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc do Phó Giám đốc phụ trách. Khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở làm việc của Trung tâm và xét thấy cần thiết Giám đốc sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc để thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo Giám đốc về nội dung công việc được ủy quyền.

Định kỳ vào ngày thứ Hai hàng tuần Giám đốc, Phó Giám đốc thông tin, trao đổi thông qua hộp thư công vụ về tình hình, kết quả công việc thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách của tuần trước, những vấn đề trọng tâm trong tuần. Khi xét thấy cần thiết thì Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đề xuất Giám đốc hội ý đột xuất để trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh cần có ý kiến thống nhất trong tập thể lãnh đạo Trung tâm.

Cuộc họp giao ban giải quyết công việc của Giám đốc và Phó Giám đốc.

- Cuộc họp giao ban được tiến hành vào đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần (sau giờ chào cờ), trừ khi có ý kiến khác của Giám đốc.

- Nội dung cuộc họp giao ban gồm những vấn đề, công việc mà Giám đốc, Phó Giám đốc thống nhất trao đổi lấy ý kiến tập thể đối với những việc chưa xử lý được qua hình thức xem xét hồ sơ, phiếu đề xuất. Trong trường hợp cấp thiết theo sự chỉ đạo của Giám đốc, có thể mời thêm thành phần có liên quan dự họp.

Phân công công việc cụ thể

1. Ông Dương Quốc Anh - Giám đốc

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác gồm:

- Tổ chức bộ máy cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng xét duyệt sáng kiến; công tác đối ngoại.

- Công tác Quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn; 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác khởi nghiệp.

- Công tác kế toán - tài chính của Trung tâm; đầu tư, tài chính, hợp tác quốc tế, Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Công tác báo cáo định kỳ của cơ quan, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách và các văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan.

- Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác dân vận.

- Chịu trách nhiệm xuất bản tất cả các ấn phẩm do Trung tâm phát hành.

- Xử lý văn bản đến hàng ngày (giao Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu, đề xuất xử lý và theo dõi văn bản đến, văn bản đi).

- Ký các văn bản trình các Bộ, ngành, UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công.

- Cầu nối với các hiệp hội, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực.

- Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại.

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin tuyên truyền quảng bá) trên các ấn phẩm xúc tiến thương mại.

- Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm, tập gấp do Phòng Xúc tiến thương mại phát hành.

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thương mại.

b) Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

- Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn các ý tưởng, phương án khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Uỷ viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng.

- Thành viên Ban Chỉ đạo xúc tiến thị trường nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng.

- Uỷ viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng.

- Tổ phó Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 03/11/2021.

- Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Xúc tiến Thương mại.

d) Giữ mối quan hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đảng uỷ khối các cơ quan, Trung tâm xúc tiến Đầu tư miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Bộ, ngành liên quan.

Giữ mối quan hệ với Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trực tiếp theo dõi hoạt động của Công đoàn cở sở Trung tâm.

đ) Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

e) Chủ tài khoản của Trung tâm.

2. Bà Võ Thị Hoàng Yến - Phó Giám đốc

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp của Trung tâm.

- Đặc san Dalat Info; thông tin trên website: www.dalat-info.vn.

- Trưởng Ban biên tập Đặc san Dalat Info, các ấn phẩm, tập gấp do Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch, phòng Xúc tiến Du lịch phát hành.

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi công tác cải cách hành chính, Công nghệ thông tin, hoạt động của Trang thông tin tiện tử Trung tâm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ khách du lịch; xử lý giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Xã hội hóa (ký kết các hợp đồng phối hợp đăng tải thông tin tuyên truyền quảng bá) trên ấn phẩm Đặc san Dalat Info; trên website: www.dalat-info.vn; trên các ấn phẩm, bản đồ, tập gấp, tờ rơi giới thiệu thông tin phục vụ khách du lịch, các ấn phẩm xúc tiến du lịch.

- Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực thông tin cung cấp và hỗ trợ khách du lịch, xúc tiến du lịch.

- Ký các văn bản giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc các công việc sau khi làm việc với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi, tham mưu công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế; theo dõi thi hành pháp luật; an ninh quốc phòng;

- Trực tiếp giúp Giám đốc theo dõi, tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt.

- Phụ trách công tác ngoại giao, lễ tân, hậu cần của Trung tâm.

b) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng liên ngành cấp tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

c) Trực tiếp phụ trách Trung tâm thông tin và Hỗ trợ khách du lịch, Phòng Xúc tiến Du lịch.

d) Giữ mối quan hệ với Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trực tiếp theo dõi hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

đ) Phối hợp và giữ mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp.

e) Chủ tài khoản thứ nhất của Trung tâm; chịu trách nhiệm kiểm tra và duyệt chi các khoản chi từ nguồn kinh phí không tự chủ thuộc lĩnh vực giao phụ trách.

f) Được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các quyết định của mình.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.