Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thủ tục đầu tư

Đầu tư ra nước ngoài

  • 18/01/2022
  • 08:42

Đăng ký thành lập văn phòng điều hành

  • 18/01/2022
  • 08:41
Thủ tục: Đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Hình thức góp vốn, mua cổ phần

  • 13/01/2022
  • 16:45
Thủ tục: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Chứng nhận đăng ký đầu tư

  • 13/01/2022
  • 16:18
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Đối với dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư.

Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  • 13/01/2022
  • 14:45
Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP