Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư

  • 16/05/2023
  • s 14:45

Ngày 15/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 970/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tổ Công tác). 

Tổ Công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tôn Thiện San làm Tổ phó; lãnh đạo các sở,  ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành làm thành viên.

Nhiệm vụ của Tổ Công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư (đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI) trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Tổ Công tác cũng đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của  các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện; hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên; đảm bảo yêu cầu phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ…

http://baolamdong.vn/