Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng sức hấp dẫn, thu hút dòng vốn FDI

  • 15/12/2023
  • s 13:42

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo toàn tỉnh thực hiện một loạt các giải pháp, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài- FDI, đảm bảo minh bạch, thuận lợi, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Lâm Đồng triển khai các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài đã được nêu tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai,... theo quy định để day đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistic,...) để tạo ưu thế cạnh tranh thu hút đầu tư trong dài hạn.

Đồng thời, đẩy nhanh xử lý các thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh; triển khai hiệu quả các dịch vụ hành chính công điện tử cho các nhà đầu tư. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trên cơ sở xác định những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động,... để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Gắn trách nhiệm của người đứng cơ quan, đơn vị, địa phương với việc thực thi không đúng quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài (chậm xử lý thủ tục đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký không đúng ưu đãi đầu tư, ngành nghề kinh doanh; xử lý thiết nhất quán dẫn đến khiếu kiện,...).  

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bình; tiếp tục giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội để tạo quỹ đất sạch sẵn sáng đón làn sóng đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh cũng Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc căn cứ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tìm hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư để cung cấp thông tin, giới thiệu và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đến tìm hiểu, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo minh bạch, thuận lợi, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, thực hiện đầy đủ, đúng hạn chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đảm bảo thông tin cập nhật và chất lượng, đặc biệt là chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Trước đó, ngày Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp và Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các địa phương tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư, công tác giám sát và thực thi pháp luật để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư nhằm hạn chế và phòng ngừa tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đảm bảo thông tin cập nhật và chất lượng, đặc biệt là chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan với việc thực thi không đúng quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài.

DIỄM THƯƠNG