Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần ''3 tăng cường, 5 đẩy mạnh''

  • 09/05/2024
  • s 10:47

Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác chuyển đổi số quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khuôn khổ, điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia. Hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế số, xã hội số tiếp tục có bước phát triển tích cực…

Tại Lâm Đồng, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác chuyển đổi số; kịp thời ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của ngành, địa phương mình. Có 10 đơn vị cấp huyện, 3 đơn vị cấp sở và UBND tỉnh đã hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản lý, điều hành công việc. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, xử lý lỗ hổng an ninh mạng, đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, công tác chuyển đổi số vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chính vì vậy, tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”. Trong đó, tinh thần “3 tăng cường” gồm: Tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội. Tinh thần “5 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10/5/2024, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả. Ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược: Về phát triển Chính phủ số; Về phát triển kinh tế số và xã hội số; Về phát triển dữ liệu số. Tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an ninh cho người dân đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp viễn thông, điện lực xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia và tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động…

LỆ THỦY