Hỗ trợ khách du lịch
0263 372 5555
Đường dây nóng
0263 396 9798
Hòm thư
duongdaynong@lamdong.gov.vn
Địa chỉ
36 Trần Phú - Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sự cần thiết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị hiện nay (Bài 2)

  • 23/01/2024
  • 10:32
Bài 2: Tình hình mới và những quan điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Sự cần thiết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị hiện nay (Bài 1)

  • 22/01/2024
  • 10:24
Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ), cầm quyền của Đảng” đã đặt ra 3 nhóm mục tiêu nhằm đổi mới PTLĐ và cầm quyền của Đảng. Các nhóm mục tiêu đó là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới PTLĐ của Đảng đối với hệ thống chính trị (HTCT), bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Dấu ấn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

  • 05/01/2024
  • 11:03
Năm 2023 khép lại với rất nhiều thành tựu mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đạt được, khẳng định dấu ấn và cho thấy sự “đổi mới, sáng tạo” không ngừng. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư duy đổi mới, sáng tạo

  • 03/01/2024
  • 10:40
Tại tập 1, Hồ Chí Minh toàn tập đăng toàn văn tác phẩm “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” viết năm 1924, tức tròn 100 năm trước. Đây là kết quả nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở những tài liệu ở các kho lưu trữ của Liên bang Nga.